National Laws & Policies

Laws

  1. Iteka rya Minisitiri w’Intebe rishyiraho amategeko yihariye agenga amashuri y’abafatanya na Leta ku bw’amasezerano ( Official Gazette nᵒ 50 of 14/12/2015 urup 3)
  2. Iteka rya Minisitiri riteganya ibihano ku babyeyi batohereza abana mu ishuri n’abandi bantu babakoresha imirimo ituma batiga cyangwa bata ishuri (Official Gazette nᵒ 03 of 18/01/2016 urup11)
  3. Iteka rya Minisitiri rishyiraho inshingano z’abagize ubuyobozi bwite bw’ishuri (Official Gazette nᵒ 03 of 18/01/2016 urup 16 )
  4. Iteka rya Minisitiri rishyiraho amabwiriza rusange agenga amashuri y’incuke, abanza n’ayisumbuye rikanagena imikorere y’inteko rusange y’ishuri n’iy’inzego ziyishamikiyeho (Official Gazette nᵒ 03 of 18/01/2016 urup 29 )
  5. teka rya Minisitiri rishyiraho amabwiriza agenga imyitwarire y’abayobozi, abarimu n’abanyeshuri (Official Gazette nᵒ 03 of 18/01/2016 urup 49)
  6. Iteka rya minisitiri rigena inyigisho zigishwa, amasaha y’ingengabihe n’ururimi rwigishwamo mu mashuri abanza, ayisumbuye n’ayihariye ( Official Gazette nᵒ 03 of 18/01/2016 urup 68)
  7. Iteka rya Minisitiri rigena uburyo inama y’uburezi y’umurenge cyangwa iy’akarere iterana n’uburyo ifata ibyemezo (Official Gazette nᵒ 03 of 18/01/2016 urup 60)